PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Gosá, Alberto)
2 resultats
Compte de paraules:alberto: 2, gosa: 2
2 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Seguimiento de una invasión de arañas del género Argiope (Arachnida, Araneidae) en las islas Columbretes - Castilla, Aurora M. ; Pons, Guillem X. ; Gosá, Alberto
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 123-132
Resum-Abstract: Las invasiones de especies foráneas constituyen una de las causas que originan cambios importantes en la biodiversidad global. Hemos realizado un estudio descriptivo para documentar la fluctuación anual de la densidad de arañas del género Argiope (A. lobata y A. bruennichi) después de que en verano de 2004 se detectara una invasión de estas especies en el Parque Natural de las Islas Columbretes (Mediterráneo, España). Desde entonces, ambas especies han estado presentes en la isla hasta 2008, con la excepción de 2007 en que no se observó ningún ejemplar de A. bruennichi durante el mes de agosto en el que se realizaron los censos anuales. El porcentaje de arañas A. lobata ha sido mayor que el de A. bruennichi durante los 5 años de seguimiento. Los resultados sugieren que las condiciones bióticas y abióticas de la isla deben ser más favorables para A. lobata que para A. bruennichi, o bien que debe existir competencia entre ellas. La densidad de ambas especies ha disminuido a lo largo de los años, lo que sugiere que las condiciones de la isla no deben constituir un hábitat adecuado para especies de arañas de este género. Nuestras observaciones parecen indicar que la presencia de Argiope en Columbretes no debería representar una amenaza para las especies endémicas de artrópodos ni para la lagartija endémica Podarcis atrata. No obstante, esto es algo que habría que confirmar con datos empíricos. Por ello sería muy recomendable proceder con el seguimiento de la densidad de Argiope a largo plazo, también con el seguimiento de su dieta y de las interacciones con otras especies. También sería muy recomendable dirigir futuros estudios hacia el examen de los patrones y mecanismos que favorecen el éxito o fracaso de las invasiones de arañas en ecosistemas insulares. ; Biotic invasions are one of the most important reasons for changes in biodiversity. We made a descriptive study to document annual fluctuations in spider density of the genus Argiope (A. lobata and A. bruennichi), after we observed an invasion of these species in the Natural Park of the Columbretes islands (Mediterranean, Spain) during summer 2004. Since then, both species have been present in the island until 2008, with the exception of 2007 when no individuals of A. bruennichi were observed during the censuses that were conducted during the month of August of each year. The percentage of A. lobata spiders was higher than that for A. bruennichi during five consecutive years. Our results suggest that the biotic and abiotic conditions of the island must be more favourable for A. lobata than for A. bruennichi. Alternatively, high competition may occur among species. The density of both Argiope species has decreased along the years, suggesting that the conditions and habitat of the island may not be adequate for these species. Our observations suggest that the presence of Argiope in Columbretes should not represent a threat for the endemic arthropod species in the island or the endemic lizard Podarcis atrata. Nevertheless, this is something that should be supported with empirical data. It is therefore highly recommended to conduct long term studies to monitor the density of their populations, to examine their diet and their interactions with other species in the island. Future studies should be also focused towards the knowledge of the invasion patterns and mechanisms of successful or unsuccessful spider invasions in insular ecosystems. ; Les invasions d’espècies forànies constitueixen una de les causes que originen canvis importants en la biodiversitat global. S’ha realitzat un estudio descriptiu per a documentar la fluctuació anual de la densitat d’aranyes del gènere Argiope (A. lobata i A. bruennichi) després de que l’estiu de 2004 es detectara una invasió d’aquestes espècies en el Parc Natural de les Illes Columbrets (Mediterrània occidental). Des d’aquest moment, ambdues espècies han estat presents a l’illa fins el 2008, amb l’excepció de 2007 en que no se va observar cap exemplar d’A. bruennichi durant el mes d’agost en que es varen realizar els censos anuals. El percentatge de presència d’A. lobata ha estat major que el d’A. bruennichi durant els 5 anys de seguiment. Els resultats suggereixen que les condicions biòtiques i abiòtiques de l’illa deuen ser més favorables per a A. lobata que per a A. bruennichi, o bé que deu existir competència entre elles. La densitat d’ambdues espècies ha minvat al llarg dels anys, el que suggereix que les condicions de l’illa no deuen constituir un hábitat adequat. Les observacions fruit d’aquest treball semblen indicar que la presència d’Argiope a les Columbrets no deuria representar una amenaça per a les espècies endèmiques d’artròpodes ni per a la sargantana endèmica Podarcis atrata. No obstant, aquestes dades s’haurien de confirmar amb dades empíriques. És per això, que ser seria molt recomanable procedir amb el seguiment de la densitat de les distintes espècies del gènere Argiope a llarg plaç, també amb el seguiment de la seva dieta i de les interaccions amb altres espècies. També seria molt recomenable dirigir futurs estudis cap a l’avaluació de patrons i mecanismos que afavoreixen l’èxit o el fracàs de les invasions d’aranyes en ecosistemes microinsulars..
Matèries en català: Ciències naturals ; Història natural ; Biodiversitat ; Conservació de les Columbrets.
Matèries en anglès: Natural History ; Biodiversity ; Columbretes conservation.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 29221 | 10 p. -

Visualitza el document en PDF Micropropagation of Withania frutescens: one way to recover reduced or extinct plant populations in the Balearic Islands - Castilla, Aurora M. ; Olyslaegers, Geert ; Gosá, Alberto ; Henriques, Rita ; Verbelen, Jean-Pierre
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 67-74
Resum-Abstract: We established a rapid and inexpensive micropropagation protocol for the Solanaceae plant Withania frutescens in order to produce a large stock of plant material that can be used for conservation and research programs. This plant has an important ecological value but it has a restricted distribution in the Balearic archipelago (Mediterranean, Spain). Shoot tips and internodia were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with different auxins and cytokinins. The best medium producing shoot induction, was the control MS with no growth regulators added (94 %). This is very convenient due to the associated advantage of reduction in production costs. Production of roots was best (75 %) on the MS supplemented with indol butiric acid (IBA). The combination of NAA and BAP produced the highest mortality (38 %) of explants. Withania frutescens was successfully regenerated in vitro from nodal shoot segments excised from young seedlings. Acclimatization and survival of plantlets was very high (100 %). The results of our study will allow producing a stock of plant material in short time and that can be used for conservation and research programs in order to maintain the natural diversity of plants in the small islands of the Balearic archipelago. ; Es descriu un protocol ràpid i econòmic per a procedir a la micropropagació de la planta micro propagación de la planta Solanacea Withania frutescens, amb la intenció de produir un elevat nombre de plantes en un curt període de plaç que puguin esser utilitzades en programes de conservació i d’investigació bàsica i aplicada. Withania frutescens és una planta amb un alt valor ecològic però que presenta una distribució molt restringida a l’arxipèlag de les Illes Balears (Mediterrani occidental). La part apical de les tijes i els internodes es varen cultiva en un medi MS (Murashige and Skoog) suplementat amb auxines i citoquinines. El medi que va produir la millor inducció de tijes fou el control MS sense reguladors de creixement afegit (94 %). Això és molt convenient degut a l’avantatja associada amb una elevada producció de plantes a baix cost. La producció d’arrels fou més elevada (75 %) en el medi MS suplementat amb IBA. La combinació de NAA i BAP va produir la mortalitat més elevada (38 %) de plàntules. Withania frutescens es regenerà amb molt d’èxit in vitro a partir de segments nodals de la tija que es tallaren de plantes joves germinades amb llevors. L’aclimatització i supervivència de les plantes fou molt alta (100 %). Els resultants d’aquest estudi indiquen que és factible produir un stock de plantes en un període curt de temps que pot esser utilitzat per a la recerca i per establir programs de conservació per al manteniment de la diversitat en les petites illes de l’arxipèlag balear.
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 23377 | 8 p. -