PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Demestre, Montserrat)
3 resultats
Compte de paraules:demestre: 1, montserrat: 3
3 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Noves dades sobre l'expansió del cranc Percnon gibbesi (Brachyura: Grapsidae) a la Mediterrània occidental - Abelló, Pere ; Visauta, Eva ; Bucci, Arianna ; Demestre, Montserrat
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2003, n. 46, pp. 73-77
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Crancs.
Matèries en anglès: Natural History ; Crabs.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 29521 | 5 p. -

Visualitza el document en PDF Una aproximació a l’explotació dels recursos faunístics a Menorca durant l’edat del Bronze: la naveta de cala Blanca (Ciutadella) - Ramis, Damià ; Anglada, Montserrat
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 175-197
Resum-Abstract: Aquest treball proposa una primera aproximació al coneixement de l’explotació dins l’àmbit domèstic dels recursos animals per part dels habitants menorquins de l’edat del Bronze, la qual es realitza a partir de l’estudi del conjunt faunístic recuperat a la naveta d’habitació de cala Blanca. Aquest jaciment, situat a la costa occidental de Menorca, va ser excavat entre 1986 i 1993, i va oferir una cronologia de mitjans del II mil·lenni cal aC. Les espècies presents són eminentment els mamífers domèstics tradicionals. Entre aquestes, i malgrat el predomini numèric del binomi cabra/ovella, s’ha de remarcar la importància del ramat boví. La comparació amb contextos coetanis de l’illa de Mallorca, especialment el de Canyamel, revel·la unes semblances marcades. Finalment, s’ha de destacar el conjunt d’utensilis d’os present al jaciment. ; This paper proposes a first approach to the knowledge of the domestic exploitation of animal resources by the Menorcan inhabitants of the Bronze Age, which is made through the study of the faunal assemblage recovered in the dwelling naveta of Cala Blanca. This site, located on the west coast of Menorca, was excavated between 1986 and 1993, and offered a chronology of the mid-second millennium cal BC. Nearly all the species identified are the traditional domestic mammals. Among these, despite the numerical dominance of the binomial goat/sheep, we must stress the importance of cattle. Comparison with contemporary contexts of the island of Mallorca, especially the one from Canyamel, reveals some marked similarities. Finally, the bone tool assemblage from this site has to be noted..
Matèries en català: Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 10585 | 23 p. -

Visualitza el document en PDF Provenance study of the limestone used in the cremation rite: the case of Cova de sa Prior (Binigaus, Menorca) - Fontaine, Laurent ; Hayen, Roald ; Van Strydonck, Mark ; De Mulder, Guy ; Anglada Fontestad, Montserrat
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2016, n. 59, pp. 187-201
Resum-Abstract: [eng]Because hardly any charcoal is found in the lime burial of Cova de sa Prior as well as in many other lime burials on the Balearic islands, the question was raised if the cremation ritual was performed on site or not . Samples of the lime conglomerate and lime lumps were compared with limestone from the cave itself as well as from the area around the cave. Thin-section petrography of the lime conglomerate and lumps gave no relevant information about the provenance of the limestone used for the cremation rite, but preserved structures of the source rock found in an incompletely burned limestone fragment showed that most probably the limestone comes from the direct vicinity of the cave or even from within the cave itself. ; [cat]L’absència gairebé absoluta de carbons a l’enterrament en calç de la cova de sa Prior, així com a molts altres enterraments d’aquest tipus a les illes Balears, va fer plantejar si el ritual de cremació hauria tingut lloc a l’interior de la cova o no. Es varen comparar mostres del conglomerat i dels pilots de calç amb la roca calcària de la mateixa cova i dels seus voltants. La petrografia de la làmina prima del conglomerat i els pilots de calç no va proporcionar informació rellevant sobre la procedència de la calcària utilitzada al ritual de cremació, però les restes inalterades conservades a un fragment de roca calcària cremat de manera incompleta evidenciaren que, molt probablement, la matèria primera prové de l’entorn directe de la cova o, fins i tot, del seu interior..
Matèries en català: Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5292 | 15 p. -