PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Stobart, Ben)
1 resultat
Compte de paraules:ben: 1, stobart: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Coastal meroplanktonic larval stages of peninsula de Llevant natural reserve determined with light traps - Tor, Ariadna ; Deudero, Salud ; Carbonell, Aina ; Goñi, Raquel ; Stobart, Ben
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2010, n. 53, pp. 193-202
Resum-Abstract: The microscale spatial distribution of coastal zooplankton was studied during the month of June at the largest marine reserve of Mallorca: Peninsula de Llevant using light traps. The assemblage was characterized by the most abundant taxa being peracarida crustaceans, including isopods, cumaceans and amphipods. Decapoda larvae, especially brachyuran megalopa larvae, were also abundant with Monodaeus couchii, Pinnotheres sp., Ebalia sp. and specimens from Portunidae family as the most abundant species. Analyses of crustacean abundance between light traps indicated a vertical distribution on the water column, with lower abundance at surface traps and higher at bottom traps. No clear horizontal pattern in total crustacean abundance was found, except in megalopa larvae that showed a gradient in relation to the distance to coastline. Light traps have been corroborated as a valuable tool for sampling crustacean larvae and therefore to assess effects of protection on planktonic stages. ; Es va estudiar la distribució a micro-escala del zooplancton costaner de la major reserva marina de Mallorca: la Península de Llevant mitjançant l’ús de trampes de llum durant el mes de juny de 2009. La comunitat es caracteritza per una gran abundància de crustacis peracàrids, incloent isòpodes, cumacis i amfípodes. Les larves de decàpodes, especialment megalopes de braquiürs van ser abundants, amb Monodaeus couchii, espècies dels gèneres Pinnotheres i Ebalia, i espècies de la família dels portúnids com les més comunes. L’anàlisi d’abundància de crustacis en funció de les trampes de llum indica un patró de distribució vertical, amb abundàncies baixes a trampes superficials i altes a trampes profundes. No es va tobar un clar patró horitzontal, amb excepció de les larves megalopa que presentaven un gradient en relació a la distància de la línia de la costa. Les trampes de llum han demostrat ser una eina valuosa pel mostreig de larves de crustacis i per tant per avaluar els efectes de la protecció en les etapes planctòniques.
Matèries en català: Ciències naturals ; Història Natural.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 31013 | 10 p. -