PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

LEGAL NOTICE

This website, with DNS address ibdigital.uib.cat, and name "Biblioteca Digital de les Illes Balears" is owned by the University of the Balearic Islands, with CIF Q0718001A, with postal address:

Universitat de les Illes Balears
Cra de Valldemossa km. 7,5
07122Palma (Illes Balears)
Spain

In this website you can find full-text journal articles, books, monographs and manuscripts, and also photographs, maps and other materials with scientific, cultural and scholar content created in the Balearic Islands and other geographic areas.

The objective of this website is promoting the electronic publishing of these documents and to be an interface that allows the access to all its contents, and the instruments for its preservation.

This website:

  1. Provides information on the Digital Library of the Balearic Islands, its purposes, news, statistics, etc.
  2. Offers the possibility to search and view online all the documentation contained in the Digital Library of the Balearic Islands.
  3. Provides links to the specific websites of the institutions that contribute to this project.

All contents, including text, images and other material are the property of the University of the Balearic Islands, or third parties that have authorized to use them.

The articles, books, monographs, manuscripts, photographs, maps, and other materials included in the Digital Library of the Balearic Islands are offered by open access, but the reproduction, distribution, public communication or total or partial transformation is subject to the conditions of use of each journal or publisher and may require the express written consent of the authors and/or publishers.

In the case of materials considered antique, rare or valuable, whose copyright is already extinct, the reproduction, distribution, public communication or total or partial transformation of the digital manifestation offered in this website require the express written consent of:

Digitalització i Web
Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa km. 7,5
07122 Palma (Illes Balears)

The University of Balearic Islands is not responsible for any information obtained through links to external systems that do not depend on it.

Metadata of "Biblioteca Digital de les Illes Balears" may be reused in non-commercial and commercial systems. The "Biblioteca Digital de les Illes Balears" enables citation indexes, scientific search engines, scholarly databases, and scientific literature collections to gather the metadata from our repository and make our publications available to a broader audience. The OAI service can not be used neither to retrieve the documents available in the Biblioteca Digital de les Illes Balears nor their full text.

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web, amb adreça DNS ibdigital.uib.cat, és propietat de la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, i ambdós amb seu social a:

Cra de Valldemossa km. 7,5
07122Palma (Illes Balears)

A través d'aquest web es poden consultar articles de revistes, llibres, monografies i manuscrits a text complet, així com fotografies, mapes i altres materials de caire científic, cultural i erudit de les Illes Balears i d'altres àmbits geogràfics, amb l'objectiu d'impulsar la seva edició electrònica i ser la interfície que permeti la consulta conjunta de tots els seus continguts, i facilitar els instruments per a la seva preservació.

El web:

  1. Cobreix la informació sobre la Biblioteca Digital de les Illes Balears: en què consisteix, les novetats, les estadístiques, etc.
  2. Ofereix la possibilitat de cercar i consultar en línia tota la documentació continguda a la Biblioteca Digital de les Illes Balears.
  3. Ofereix l'enllaç als webs específics de les institucions que hi contribueixen.

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges i qualsevol altre material, són propietat de la Universitat de les Illes Balears, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests materials. Els articles, llibres, monografies, manuscrits, fotografies, mapes, i d'altres materials inclosos a la Biblioteca Digital de les Illes Balears són d'accés gratuït, però els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial estan subjectes a les condicions d'ús de cada revista o editor i poden requerir el consentiment exprés i escrit dels autors i/o editors.

En el cas de materials considerats fons antic, rars o valuosos, els drets d'autor dels quals ja s'han extingit, els actes de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació total o parcial de la seva manifestació digital oferta a la Biblioteca Digital de les Illes Balears requeriran el consentiment exprés i escrit de:

Digitalització i Web
Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa km. 7,5
07122 Palma (Illes Balears)

La Universitat de les Illes Balears no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no depenguin de la mateixa.

Les metadades de la Biblioteca Digital de les Illes Balears poden esser reutilitzades per sistemes comercials i no comercials. La Biblioteca Digital de les Illes Balears permet als índexos de cites, motors de cerca científics, bases de dades acadèmiques i col·leccions de literatura científica compartir les seves metadades i fer que les seves publicacions estiguin disponibles per a una major audiència. El Servei OAI no es pot emprar per descarregar ni els documents de la Biblioteca Digital de les Illes Balears ni el seu text complet.