PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(López-Roig, Marc)
4 resultats
Compte de paraules:marc: 4, lopez: 12, roig: 17
4 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Anàlisi d'ADN mitocondrial de cinc espècies de quiròpters de les Illes Balears - Amengual, Blanca ; López-Roig, Marc ; Mas, Oliver ; González, Javier ; Serra-Cobo, Jordi
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 269-277
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ratapinyades .
Matèries en anglès: Natural History ; Bats.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 29212 | 9 p. -

Visualitza el document en PDF Catorze anys d'estudis quiropterològics a les Illes Balears (1993-2006) - Serra-Cobo, Jordi ; Amengual, Blanca ; López-Roig, Marc ; Márquez, Josep ; Torres, Marta ; Ripoll, Auri ; Sánchez, Antònia ; Oliver, Joan Antoni
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 89-107
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ratapinyades.
Matèries en anglès: Natural History ; Bats.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 25561 | 19 p. -

Visualitza el document en PDF Morfogènesi i evolució dels codolars del Coll Baix, Sa Calobra i Cala Tuent (Mallorca) - Martorell, Marc
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2014, n. 57, pp. 55-77
Resum-Abstract: Els codolars del Coll Baix, Sa Calobra i Cala Tuent (Tramuntana, Mallorca) es presenten com a tres sistemes litorals força distints dels estrictament arenosos, podent realitzar també una anàlisi comparativa entre ells dels factors i processos implicats en les seves distintes evolucions. Juntament amb la seva localització i realitzant una anàlisi textural de les seves partícules, es poden extreure vàries conclusions particulars d'aquests ambients, enfatitzant quins són els agents modeladors més implicats. ; The pebble beaches of Coll Baix, Sa Calobra and Cala Tuent (Tramuntana, Mallorca) are presented as three different systems compared with the strictly coastal sandy ones and can also perform a comparative analysis between them about distinct factors and processes involved in its various evolutions. Also with its particular location, and making a particle textural analysis, several conclusions can be derived from these individual environments, especially facing what are the most modeller agents involved..
Matèries en català: Ciències Naturals ; Morfogènesi.
Matèries en anglès: Natural History ; Morphogenesis.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 9955 | 23 p. -

Visualitza el document en PDF Està afectant el canvi climàtic a les poblacions d'aus a Menorca? - Garcia-Febrero, Òscar ; Herrando, Sergi ; Anton, Marc ; Baltà, Oriol ; Méndez, Xavier ; Julià, Lluc
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 121-139
Resum-Abstract: [cat] S’ha analitzat la incidència del canvi climàtic a les poblacions d’aus terrestres a l’illa de Menorca amb dades obtingudes amb metodologies estandarditzades durant el període (2001-2017). No s’observen canvis en la fenologia de cria. Els canvis d’usos del sòl en els darrers 20 anys a l’illa han afavorit l’augment de la complexitat de la cobertura forestal què ha mitigat els possibles efectes del canvi climàtic, permetent un creixement de les poblacions d’aus forestals a Menorca. Les espècies d’aus d’àrees obertes presenten una tendència incerta i unes pitjors previsions a la disminució degut a la intensificació dels processos agrícoles o ramaders. ; [eng] The incidence of climate change in the populations of terrestrial birds on the island of Menorca has been analyzed with data obtained using standardized methodologies during the period (2001-2017). There are no changes in breeding phenology. The changes in land use in the last 20 years on the island have favored the increase in the complexity of forest cover which has mitigated the possible effects of climate change, allowing the growth of forest bird populations in Menorca. Species of birds in open areas present an uncertain tendency and worse forecasts to decrease due to the intensification of agricultural or livestock processes..
Matèries en català: Història Natural ; Canvi climàtic ; Aus terrestres ; Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Climate change ; Land birds ; Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 3982 | 19 p. -