PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Serra, Jordi)
7 resultats
Compte de paraules:serra: 4, jordi: 7
7 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Toponímia de la Mar Catalano-Balear - Canals, Miquel ; Serra, Jordi ; Riba, Oriol
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1982, n. 26, pp. 169-193
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Mediterrània, Mar Topònims .
Matèries en anglès: Natural History ; Mediterranean Sea Names, Geographical.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 31476 | 24 p. -

Visualitza el document en PDF Anàlisi d'ADN mitocondrial de cinc espècies de quiròpters de les Illes Balears - Amengual, Blanca ; López-Roig, Marc ; Mas, Oliver ; González, Javier ; Serra-Cobo, Jordi
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2007, n. 50, pp. 269-277
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ratapinyades .
Matèries en anglès: Natural History ; Bats.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 20984 | 9 p. -

Visualitza el document en PDF Catorze anys d'estudis quiropterològics a les Illes Balears (1993-2006) - Serra-Cobo, Jordi ; Amengual, Blanca ; López-Roig, Marc ; Márquez, Josep ; Torres, Marta ; Ripoll, Auri ; Sánchez, Antònia ; Oliver, Joan Antoni
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2006, n. 49, pp. 89-107
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Ratapinyades.
Matèries en anglès: Natural History ; Bats.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 18361 | 19 p. -

Visualitza el document en PDF Incidencia de factores ambientales sobre la localización y efectividad de trampas como método de control de especies invasoras de la familia Colubridae en Ibiza - Tur-Torres, Jordi ; Colomar, Víctor ; Pinya, Samuel
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 141-152
Resum-Abstract: [spa] Durante los meses de agosto y septiembre de 2017 se ha realizado un estudio en la isla de Ibiza cuyo objetivo era evaluar los factores ambientales que engloban a cada una de las trampas para culebras invasoras con el fin de ver cómo influyen sobre el rendimiento de captura y si es posible mejorarlo en futuras campañas modificando su ubicación. Este método de control se inició en el año 2014 para evaluar la distribución y estado de dos poblaciones de ofidios invasores de la familia Colubridae (Hemorrhois hippocrepis y Zamenis scalaris) así como para conocer aspectos biológicos y llevar un seguimiento de su adaptación en la isla. ; [cat] Durant els mesos d’agost i setembre de 2017, s’ha realitzat un estudi a l’illa d’Eivissa amb l’objectiu d’avaluar els factors ambientals que engloben a cadascuna de les trampes per a colúbrids invasors amb la finalitat de veure com influeixen sobre el rendiment de captura i si és possible millorar-lo en futures campanyes modificant la seva ubicació. Aquest mètode de control es va iniciar l’any 2014 per avaluar la distribució i l’estat de dues poblacions d’ofidis invasors de la família Colubridae (Hemorrhois hippocrepis i Zamenis scalaris), així com per conèixer aspectes biològics i portar un seguiment de la seva adaptació a l’illa. ; [eng] During the months of August and September of 2017 a study was carried out on the island of Ibiza, whose objective was to evaluate the environment characteristics that encompass each of the traps for invasive snakes to see how they influence the capture performance and if it is possible to improve it in future campaigns modifying its location. This control method was initiated in 2014 to evaluate the distribution and status of two populations of invasive ophidians of the family Colubridae (Hemorrhois hippocrepis and Zamenis scalaris) as well as to know biological aspects and track their adaptation on the island..
Matèries en català: Història Natural ; Factors ambientals ; Hemorrhois hippocrepis ; Illes Pitiüses.
Matèries en anglès: Natural History ; Environmental factors ; Hemorrhois hippocrepis ; Pitiusas Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7423 | 12 p. -

Visualitza el document en PDF Helmintofauna de Mustela putorius Linnaeus, 1758 (Carnivora: Mustelidae) en la península Ibérica - Torres, Jordi ; Feliu, Carlos ; Miquel, Jordi ; Casanova, Juan Carlos ; García-Perea, Rosa ; Gisbert, Julio
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1996, n. 39, pp. 155-165
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Fures .
Matèries en anglès: Natural History ; Ferret.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6999 | 11 p. -

Visualitza el document en PDF Noves dades sobre l'Eocè de l'Illa de Cabrera (Balears) - López i Civit, Carles ; Serra i Kiel, Josep
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 181-195
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Estratigrafia Eocè Cabrera.
Matèries en anglès: Natural History ; Geology, Stratigraphic Eocene Spain Cabrera.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6929 | 15 p. -

Visualitza el document en PDF Notes florístiques de les Illes Balears (XIII) - Stafforini, Mario ; Torres, Nèstor ; Sáez, Llorenç ; González, Juan Miguel ; Duñó, Jordi ; Puget, Guillem
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2001, n. 44, pp. 57-66
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Flora Illes Balears.
Matèries en anglès: Natural History ; Flora Spain Balearic Islands.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4949 | 10 p. -