PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


No hi ha entrades a l'historial de cerques
Compte de paraules:climent: 1, ramis: 8
8 documents rellevants a la consulta.
Visualitza el document en PDF Regímenes termométricos de los observatorios del centro meteorológico de Baleares y del aeropuerto de Palma de Mallorca (comparación por desarrollo en serie de Fourier) - Ramis, Climent
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1979, n. 23, pp. 147-161
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Meteorologia.
Matèries en anglès: Natural History ; Meteorology.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 55776 | 15 p. -

Visualitza el document en PDF La explotación de los recursos animales en el poblado de Canyamel (Capdepera, Mallorca) durante la edad del Bronce - Ramis, Damià
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2011, n. 54, pp. 133-160
Resum-Abstract: Se presenta el estudio de los restos faunísticos recuperados en las excavaciones en el poblado de navetas de Canyamel (Capdepera), realizadas a mediados de los años 70 del siglo pasado. Se trata de un conjunto datado en la segunda mitad del II milenio cal BC. Los resultados revelan que la subsistencia de la comunidad que habitó el yacimiento recayó esencialmente, por lo que hace referencia a los recursos animales, en la ganadería. Las cabras y las ovejas presentan un marcado predominio numérico aunque el vacuno sería la especie más importante debido a su volumen potencial de alimento. El cerdo es la especie ganadera menos representada. Los patrones de sacrificio no hacen pensar en la existencia de estrategias de especialización en productos derivados o de explotación intensiva del ganado. Por otra parte, la fauna silvestre presenta un papel marginal en la alimentación. ; Es presenta l’estudi de les restes faunístiques recuperades a les excavacions al poblat de navetes de Canyamel (Capdepera), realitzades a mitjans dels anys 70 del segle passat. Es tracta d’un conjunt datat a la segona meitat del II mil·lenni cal BC. Els resultats revel·len que la subsistència de la comunitat que habità el jaciment recaigué essencialment, pel que fa als recursos animals, en la ramaderia. Les cabres i ovelles presenten un marcat predomini numèric, encara que, pel volum potencial d’aliment, el vacú seria l’espècie més important. El porc és l’espècie ramadera menys representada. Els patrons de sacrifici no fan pensar en l’existència d’estratègies d’especialització en productes derivats o d’explotació intensiva del ramat. D’altra banda, la fauna silvestre presenta un paper molt marginal en l’alimentació. ; The study of the faunal remains from the excavations in the village of navetes of Canyamel (Capdepera), carried out in the mid-70s of last centuy, is presented. The assemblage is dated to the second half of the 2nd millennium cal BC. The results show that subsistence of the community that inhabited the site relied mainly on livestock, in the context of animal resources. Sheep and goat are the more abundant species in number of individuals, but the potential food supply of cattle would be much more important. Pork is the least represented livestock species. Slaughtering patterns do not allow to think about the existence of strategies specialized in secondary products or in intensive exploitation. Moreover, the wild faunal resources show a marginal role in the diet..
Matèries en català: Ciències naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 10644 | 28 p. -

Visualitza el document en PDF Una aproximació a l’explotació dels recursos faunístics a Menorca durant l’edat del Bronze: la naveta de cala Blanca (Ciutadella) - Ramis, Damià ; Anglada, Montserrat
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 175-197
Resum-Abstract: Aquest treball proposa una primera aproximació al coneixement de l’explotació dins l’àmbit domèstic dels recursos animals per part dels habitants menorquins de l’edat del Bronze, la qual es realitza a partir de l’estudi del conjunt faunístic recuperat a la naveta d’habitació de cala Blanca. Aquest jaciment, situat a la costa occidental de Menorca, va ser excavat entre 1986 i 1993, i va oferir una cronologia de mitjans del II mil·lenni cal aC. Les espècies presents són eminentment els mamífers domèstics tradicionals. Entre aquestes, i malgrat el predomini numèric del binomi cabra/ovella, s’ha de remarcar la importància del ramat boví. La comparació amb contextos coetanis de l’illa de Mallorca, especialment el de Canyamel, revel·la unes semblances marcades. Finalment, s’ha de destacar el conjunt d’utensilis d’os present al jaciment. ; This paper proposes a first approach to the knowledge of the domestic exploitation of animal resources by the Menorcan inhabitants of the Bronze Age, which is made through the study of the faunal assemblage recovered in the dwelling naveta of Cala Blanca. This site, located on the west coast of Menorca, was excavated between 1986 and 1993, and offered a chronology of the mid-second millennium cal BC. Nearly all the species identified are the traditional domestic mammals. Among these, despite the numerical dominance of the binomial goat/sheep, we must stress the importance of cattle. Comparison with contemporary contexts of the island of Mallorca, especially the one from Canyamel, reveals some marked similarities. Finally, the bone tool assemblage from this site has to be noted..
Matèries en català: Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8515 | 23 p. -

Visualitza el document en PDF First record of Morishitium polonicum (Machalska, 1980) (Trematoda, Cyclocoelidae) parasitizing Turdus philomelos Brehm, 1831 in Mallorca (Balearic Islands, Spain) - Jaume-Ramis, Sebastià ; Pinya, Samuel
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2018, n. 61, pp. 27-33
Resum-Abstract: [eng] A total of twenty trematodes were extracted from the air sacs of a Turdus philomelos hunted in the Vall de Sóller, Mallorca (Balearic Islands, Spain). The parasites were stained and identified as Morishitium polonicum according to morphological features. Moreover, there is a match of the migratory routes of T. philomelos individuals ringed in Mallorca and the countries where M. polonicum has already been reported. This report constitutes the first record of M. polonicum parasitizig T. philomelos in Mallorca. ; [cat] Un total de vint trematodes foren extrets dels sacs aeris d’un exemplar de Turdus philomelos caçat a la Vall de Sóller, Mallorca (Illes Balears, Espanya). Els paràsits foren tenyits i posteriorment identificats d’acord a caràcters morfològics. A més, hi ha una coincidència de les rutes migratòries d’exemplars de T. philomelos anellats a Mallorca amb els països on M. polonicum ja ha estat citat. Aquest registre constitueix la primera observació de M. polonicum parasitant T. philomelos a Mallorca..
Matèries en català: Història Natural ; Aucells.
Matèries en anglès: Natural History ; Birds.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7451 | 7 p. -

Visualitza el document en PDF Paleoflora del Oligoceno de Mallorca - Ramos-Guerrero, E. ; Álvarez-Ramis, G.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 141-158
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobotànica Oligocè Mallorca.
Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Oligocene Spain Majorca.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6386 | 18 p. -

Visualitza el document en PDF Estudio paleobotánico del Paleógeno de Peguera: : Extremo occidental de la Serra de Tramuntana (Mallorca) - Alvarez-Ramis, Concepció ; Ramos-Guerrero, E.
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1986, n. 30, pp. 83-93
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Paleobotànica Paleogen ; Estratigrafia Oligocè .
Matèries en anglès: Natural History ; Paleobotany Paleogene ; Geology, Stratigraphic Oligocene.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6386 | 11 p. -

Visualitza el document en PDF Fauna coralina de las plataformas mixtas del Paleógeno de las Baleares - Ramos-Guerrero, E. ; Busquets, P. ; Álvarez-Ramis, G. ; Vilaplana, Joan Manuel
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 1989-90, n. 33, pp. 9-24
Resum-Abstract: Abstract not available.
Matèries en català: Ciències naturals ; Coralls Mallorca ; Paleobotànica Paleogen .
Matèries en anglès: Natural History ; Corals Spain Balearic Islands ; Paleobotany Paleogene.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4258 | 16 p. -

Visualitza el document en PDF La cabra salvaje mallorquina: origen, genética, morfología, notas ecológicas e implicaciones taxonómicas - Seguí, Bartomeu ; Payeras, Llorenç ; Ramis, Damià ; Martínez, Amparo ; Delgado, Juan Vicente ; Quiroz, Jorge
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2005, n. 48, pp. 121-151
Matèries en català: Ciències naturals ; Cabres salvatges .
Matèries en anglès: Natural History ; Capra.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 4258 | 31 p. -