PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Arroyo, Nina Larissa)
1 resultat
Compte de paraules:arroyo: 1, larissa: 1, nina: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Recreational boaters support the use of mooring buoys to reduce anchor damage to Posidonia oceanica (L.) Delile meadows - Terrados, Jorge ; Diedrich, Amy ; Arroyo, Nina Larissa ; Balaguer, Pau
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 149-161
Resum-Abstract: Recreational boating is an important economic activity in the Mediterranean Sea that often leads to disturbance by anchoring of Posidonia oceanica meadows, an endemic seagrass that is a critical component of shallow coastal ecosystems. A selfadministered survey of recreational boaters that anchor in a popular mooring site (Cala Blava) in the coast of Mallorca (Balearic Islands, Western Mediterranean) was carried out during the summer season of 2011 to assess their preferences regarding the number of boats anchoring at the cove and the distance between them, their willingness to pay for the use of mooring buoys and their perception of the negative effects that recreational boating may have on the marine environment. Four hundred and twenty five surveys were obtained over a period of 23 days (11 weekend days, 14 week days) with a response rate of 95 %. The number of boats anchored was higher during weekends (30 ± 13 boats) than during the rest of the week (15 ± 5 boats). Most of the respondents considered that both the number of anchored boats and distance between them were adequate, and they were satisfied with their visit to Cala Blava. Anchor damage was identified as the main impact caused in the marine environment by recreational boating. Support for the use of mooring buoys was high (72 %) and 58 % of boaters were willing to pay a fee for buoy use. The most widely accepted fee was 5 Euros per day of use. These results suggest that the public is well aware of the damage caused by anchoring on P. oceanica meadows and that environmental regulation that would reduce this harm through the use of mooring buoys would have wide support from the main users, who would be even willing to pay for the service. This is a bright prospect for the conservation of this valuable and fragile coastal ecosystem. ; La nàutica recreativa és una activitat econòmica important a la Mar Mediterrània que sovint es responsabilitzada de l’alteració, mitjançant el fondeig, de les praderies de Posidonia oceanica, una fanerògama marina endèmica i que constitueix un component essencial dels ecosistemes costaners d’aigües somes. S’ha realitzat una enquesta als usuaris de la nàutica recreativa a una àrea de fondeig popular (Cala Blava) localitzada a la costa de Mallorca (Illes Balears, Mediterrània Occidental) durant la temporada d’estiu de 2011 per a avaluar les seves preferències respecte el nombre d’embarcacions fondejades a la cala i la distància entre elles, la seva voluntat de pagar per a l’ús de les boies de fondeig i la seva percepció dels efectes negatius que la nàutica recreativa pot tenir sobre el medi marí. S’han realitzat un total de 425 enquestes per a un període de 23 dies de mostreig (11 caps de setmana i 14 dies de dilluns a divendres) amb un percentatge de resposta del 95%. El número d’embarcacions fondejades va esser major durant els caps de setmana (30 ± 13 embarcacions) que durant la resta de la setmana (15 ± 5 embarcacions). La major part dels enquestats consideraren que tant el número d’embarcacions fondejades i la distància entre elles era l’adequada, així com també estaven satisfets amb la visita a Cala Blava. El perjudici causat pel fondeig d’embarcacions sobre el medi marí va esser identificat com el major impacte causat per la nàutica recreativa. El suport per a l’ús de les boies de fondeig va ésser elevat (72%) i el 58% dels usuaris estaven disposats a pagar una taxa de 5 euros/dia per al seu ús. Aquests resultats suggereixen que el públic està ben conscienciat de l’impacte causat pel fondeig sobre les praderies de P. oceanica i que la seva regulació ambiental podria reduir aquesta amenaça amb la instal·lació de boies de fondeig. La major part dels usuaris nàutics recreatius recolzen l’ús de les boies i inclús estarien disposats a pagar pel servei. Aquests resultats milloren les expectatives per a la conservació d’aquest valuós i fràgil ecosistema costaner..
Matèries en català: Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 37983 | 13 p. -