PRINCIPAL AJUDA PREFERÈNCIES

Cerca a l'element  


utilitza aquesta consulta
CR:(Abril, Silvia)
1 resultat
Compte de paraules:abril: 1, silvia: 1
1 document ha coincidit amb la consulta.
Visualitza el document en PDF Distribució i grau d’invasió de la formiga argentina (Linepithema humile Mayr) (Hymenoptera: Formicidae) al Parc Natural de s’Albufera des Grau, Menorca (Illes Balears) - Abril, Silvia ; Gómez, Crisanto
Font: Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2012, n. 55, pp. 63-73
Resum-Abstract: La formiga argentina és una espècie exòtica invasora present a tots els ecosistemes mediterranis i subtropicals de tot el món. Es troba fortament lligada a zones urbanes o amb cert grau de pertorbació antròpica, tot i que també és capaç d’envaïr zones naturals causant una greu afectació a la biodiversitat de la zona envaïda. A Menorca, la primera cita de la seva presència data del 1976. Al 2004 se la va detectar per primera vegada envaïnt una zona natural a l’illa, el Parc Natural de s’Albufera des Grau. L’objectiu d’aquest estudi és el de determinar la distribució i grau d’invasió d’aquesta espècie al Parc. Es van mostrejar 97 parcel·les d’1 ha en 8 zones diferents del Parc. D’aquestes, tan sols 15 es van trobar envaïdes per la formiga argentina, mostrant diferents graus d’invasió. Així mateix també es van detectar 4 fronts d’invasió. La presència i grau d’afectació de la plaga al Parc de s’Albufera des Grau sembla estar vinculada a quatre factors: 1) grau de cobertura arbòria, 2) proximitat a zones urbanes o amb cert desenvolupament urbanístic, 3) grau de freqüentació antròpica i 4) proximitat a zones humides. Els resultats d’aquest estudi permeten obtenir informació de base per tal d’elaborar estudis que permetin avaluar l’afectació real de la invasió en la biodiversitat de la zona. ; The Argentine ant is an exotic invasive species present in all the Mediterranean and subtropical ecosystems of the world. It is closely associated to urban and human-disturbed areas, even though it can also invade natural areas causing a strong negative effect in the biodiversity of the invaded area. In Menorca, the fist record of its presence was in 1976. In 2004 it was detected for the first time invading a natural area in the island, the s’Albufera des Grau Natural Park. The aim of this work is to determine both the distribution and degree of invasion of this species into the Park. To that effect, we sampled a total of 97 plots of 1 ha at 8 different areas across the Park. Of these, only 15 resulted invaded by the Argentine ant with different degrees of invasion. Additionally, we also detected 4 forefronts of invasion. Both the presence and degree of invasion into the s’Albufera des Grau Natural Park seems to be related to four factors: 1) degree of canopy cover, 2) proximity to urban or certain urban development areas, 3) degree of anthropic frequentness and 4) proximity to humid areas. The results obtained in this study allow getting basic information to elaborate further research about the real effects of the invasion in the biodiversity of the area..
Matèries en català: Ciències Naturals.
Matèries en anglès: Natural History.
Identificador: 0212-260X
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 49620 | 11 p. -